ALGEMENE VOORWAARDEN UPPRUNA

download

Definities
 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:
 

 • Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Uppruna voor een individuele sessie of workshop (op maat).

 • Opdrachtnemer: Uppruna: Mandy Mols, handelend voor Uppruna.

 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan een workshop of individuele sessie deelneemt.

 

Algemeen, risico-acceptatie en verantwoordelijkheid
 

 • Inschrijvingen voor individuele workshops en deelname aan workshops zijn geheel vrijwillig.

 • Tijdens de individuele sessies of workshops zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

 • Opdrachtgever en of deelnemer neemt deel aan een individuele sessie of workshop voor eigen rekening en risico.

 • Bij minderjarige deelnemers vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Uppruna voor dergelijke aanspraak door of namens de minderjarige deelnemer.

 • Vooraf, tijdens en na een individuele sessie of workshop kunnen deelnemers informatie inwinnen of overleggen.

 • Opdrachtgever en of deelnemer is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent verbonden is aan het omgaan met paarden. Is zich bewust en accepteert het risico wat voortvloeit uit de omgang met het paard en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid. Tevens welke risico’s met de paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de individuele sessie of workshop.

 • Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de coach op te volgen.

 • Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. Uppruna sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen.

 • Door op het terrein te verblijven tijdens een individuele sessie of workshop verklaart opdrachtgever of deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.

 • De praktijkruimte ligt op eigen terrein. Privé-ruimtes zijn zonder toestemming van Uppruna niet toegankelijk.

Workshops
 

De overeenkomst voor een op de website of via social media (Vb. Facebook) aangeboden workshop komt tot stand:
 

 • Door het invullen van het contactformulier op de website, het versturen van een e-mail of persoonlijk bericht waarbij de interesse wordt aangegeven voor de workshop. Na deze aanmelding krijg de deelnemer een bevestigingsmail binnen 2 werkdagen (tenzij de workshop vol is) en hiermee is de deelname definitief.

 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

 • De kosten van de workshop worden vermeld bij de desbetreffende activiteit.

Workshops op maat
 

Voor workshops op maat worden altijd offertes gemaakt, daarvoor geldt het volgende:
 

 • Geldigheid offerte
  Een door Essentie gedane offerte blijft twee maanden geldig, doch kan zij hier schriftelijk of bij voorwaarden van afwijken.

 • Opdrachtformulering
  Een opdracht tot het geven van een workshop wordt uitsluitend aanvaard op basis van een door Uppruna en opdrachtgever gezamenlijk geformuleerde taak. Deze wordt in de offerte opgenomen. De geformuleerde opdracht houdt zoveel mogelijk rekening met deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst tot opdracht geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging.

 • Vertrouwelijkheid
  Met betrekking tot gegevens die in het kader van de opdracht aan Uppruna worden verstrekt, zal Uppruna de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Zonder toestemming van de opdrachtgever verstrekt Uppruna gegevens en informatie niet aan derden.
   

 • Duur en einde van de opdracht
  De door Uppruna aangegeven tijd, die voor de uitvoering van (of een onderdeel van) de opdracht benodigd is, heeft een indicatief karakter.

  De opdracht eindigt na voltooiing van de geformuleerde opdracht en met toezending van de eindafrekening.

Annulering

 • Annulering van een afspraak voor een individuele sessie dient minimaal 48 uur van te voren te gebeuren. Hierna worden de kosten in rekening gebracht.

 • Annulering tot 4 weken voor aanvang van een workshop die aangeboden wordt op de website of via social media (Vb. Facebook) is kosteloos.

 • Bij annulering tussen 4 weken en 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

 • Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop dient 100% betaald te worden.

 • Bij niet kunnen deelnemen door zwaarwegende (privé) omstandigheden kan in overleg naar een andere datum voor dezelfde workshop gezocht worden.

 

Annulering door Uppruna
 

Uppruna kan een individuele sessie of workshop annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de coach en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij opdrachtgever.

In goed overleg tussen opdrachtgever en Uppruna zal zo spoedig mogelijk een vervangende datum worden overeengekomen.

 

Betalingen
 

 • Uppruna brengt deelnamekosten aan een individuele sessie of workshop in rekening door middel van een factuur. Deze factuur wordt verstuurd via de e-mail.

 • Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 • Bij betaling door een derde, blijft de opdrachtgever zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.

 

Aansprakelijkheid
 

Uppruna kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever of deelnemer, ongeacht waarop een dergelijke schadevordering wordt gebaseerd. Uppruna is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens uitvoering van de dienstverlening.

Opdrachtgever of deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor deelname aan een individuele sessie of workshop (al dan niet met behulp van de paarden).

Klachten

 • Klachten kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij Uppruna binnen 8 werkdagen.

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Uppruna, nadat de Opdrachtgever of deelnemer de gebreken heeft geconstateerd.

 • De bij Uppruna ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd, beantwoord en worden vertrouwelijk behandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Uppruna binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever of deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 • In beginsel gaat Uppruna er van uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.

 • Uppruna is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie.